top of page

MS-hoitaja suomalaisessa terveydenhuollossa: MS-hoitotyö kuvautuu monipuolisena ja vaativana neurologisen hoitotyön osa-alueena


Suomen MS-hoitajat ry:n MS-hoitaja suomalaisessa terveydenhuollossa -tutkimushanke on päättynyt. Tutkimuksessa selvitettiin MS-hoitajan roolia suomalaisessa terveydenhuollossa. Tavoitteena oli tutkia MS-hoitajien kliinistä työtä ja tunnistaa tulevaisuuden kehittämistarpeita. MS-hoitajien työtä ei ole vastaavalla tavalla kuvattu suomalaisissa tutkimuksissa aiemmin.Tutkimus toteutettiin kyselyin (n=28) ja teemahaastatteluin (n=5) polikliinisessa hoitotyössä toimiville sairaanhoitajille. Tutkimuksen hypoteesit olivat: 1) MS-hoitajan kliinistä hoitotyötä kuvaavat itsenäinen työnkuva, monipuolinen osaaminen ja yhteistyöskentely ja 2) MS-hoitajan työkokemus korreloi positiivisesti MS-hoitotyön osaamiseen.


Tulokset osoittavat, että MS-hoitajat hallitsevat kliinisen hoitotyön perusteet ja tekevät työssään itsenäisiä päätöksiä. Työ vaatii laajaa hoitotyön asiantuntemusta ja moniammatillista lähestymistapaa. MS-hoitotyö kuvautuu monipuolisena, vaativana ja erityistä osaamista edellyttävänä neurologisen hoitotyön osa-alueena.

Työ edellyttää laajaa osaamista, vahvoja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sopeutua teknologian ja hoitoalan kehittyvään kenttään.


MS-hoitotyössä korostuu tarve jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Työkokemus korreloi positiivisesti itsearvioituun osaamiseen.


Tutkimustuloksista laadittiin polikliinisen MS-hoitajan työnkuva ja työn kuusi osaamisaluetta:


  1. MS-tauti ja lääkehoito

  2. Potilaan ohjaus ja tuki

  3. Työn organisointi ja koordinointi

  4. Potilasasiakirjat ja kirjaaminen

  5. Tiimityö ja moniammatillisuus sekä

  6. Koulutus ja jatkuva oppiminen


MS-hoitajien työ on monipuolista ja edellyttää laajaa osaamista. MS-hoitaja on keskeinen toimija potilaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa ja toimii siinä hoitotyön asiantuntijana.


Tulosten perusteella tulevaisuuden kehittämistarpeissa korostuvat työn organisointi, MS-hoitajan asiantuntija-aseman vahvistaminen ja teknologian tehokkaampi hyödyntäminen.

 

Tutkimustuloksia esitellään tämän vuoden aikana muun muassa kansainvälisessä RIMS-konferenssissa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

Comments


bottom of page