top of page

SUOMEN MS-HOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT

21.1.1999 Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät

Suomen MS-hoitajat ry:n säännöt

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen MS-hoitajat ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialueena koko maa.
 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena Suomessa on
1. koota MS-potilaita (multippeli skleroosi) kohtaavat terveydenhuoltolan ammattilaiset yhteiseen toimintaan
2. edistää neurologisen hoitotyön tasoa
3. kehittää MS-potilaiden hoitoa ja kuntoutusta
4. pitää yhteyttä vastaaviin neurologisen alan yhdistyksiin ja sekä yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestää jäsenilleen ja muille asiasta kiinnostuneille MS-hoitotyöhön liittyviä koulutus-, opetus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
2. tekee MS-hoitotyötä edistäviä esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,
3. välittää tietoa MS-sairaudesta ja sen hoidosta
4. kehittää MS-hoitotyön standardeja,
5. edistää MS-hoitotyön koulutuslinjan kehittämistä Suomessa,
6. julkaisee jäsentiedotetta
7. tukee MS-hoitotyön tutkimusta

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta, perustaa rahastoja ja järjestää arpajaisia.
 

3§ JÄSENET JA JÄSENEKSI LIITTYMINEN

 

Varsinaiset ja kannatusjäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Hallituksen varsinaisena jäsenenä toimiminen edellyttää aktiivisuutta, osallistumista kokouksiin, tavoitettavissa olemista, ilmoittamaan poissaoloista ja suorittamaan sovitut tehtävät. Jos nämä eivät toteudu, hallitus voi päätöksellään erottaa henkilön hallituksen jäsenyydestä ja/tai varajäsenyydestä.  

 

Kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannatusjäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
 

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja 3 (kolme) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että yhden vuoden jälkeen erovuorossa ovat arvalla ratkaisten puolet varsinaisista ja puolet varajäsenistä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

 

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,
2. edustaa yhdistystä,
3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,
4. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
5. pitää jäsenluetteloa,
6. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
7. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio,
8. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.
 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä ja rahastonhoitaja yksin.
 

8 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.
 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään , kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei se säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset vähintään 30 vuorokautta aikaisemmin ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä.
 

11 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page