top of page

Pinnalla: MS-taudista pitää voida kertoa työpaikalla

Käynnistimme uuden vuoden kunniaksi uuden "Pinnalla - puheenaiheita MS-hoitotyöstä" -ajankohtaissarjan. Sarjassa esittelemme kerran kuukaudessa ajankohtaisen ja kiinnostavan artikkelin. Ensimmäisenä aiheena käsitellään MS-tautia ja työkykyä.

Suurin osa MS-tautiin sairastuvista saa diagnoosinsa työikäisenä. Sairastuminen vaikuttaa eri tavoin eri ihmisten työkykyyn. Osa sairastuneista pärjää työssään normaaliin eläkeikään saakka. Työtä hakiessa sairaudesta ei tarvitse kertoa, ellei se vaikuta työstä selviämiseen. Sairaudesta on kuitenkin hyvä kertoa ainakin työterveyshuollossa työhöntulotarkastuksen yhteydessä. Työtä voi olla mahdollista keventää, esimerkiksi työajan liukumisin, lyhennyksin tai etätyömahdollisuuksin. Moni MS-tautiin sairastunut jatkaa työelämässä pidempään osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin osa-aikatyössä.

MS-tautiin sairastuneen kokemus omasta työkyvystään on suhteellisen hyvä, vaikka sairaus aiheuttaa monille paljon lieviä oireita, selviää Marianne Vahan pro gradu -tutkielmasta. Vaha esiintyi Suomen MS-hoitajat ry:n syysopintopäivällä MS ja työkyky -aiheella. Ajankohtaisen luennon pohjalta työstettiin artikkeli MS-ASEMALLE.

Marianne Vaha tarkasteli erityispedagogiikan alan gradussaan 18–64-vuotiaiden MS-tautia sairastavien sijoittumista työelämään. Tutkimuksen tavoitteena oli samalla kartoittaa, miten MS-tautia sairastavat suoriutuvat työssään ja miten heidän kuntoutuksensa toteutuu.

Kyselyn mukaan yhä useampi MS-tautia sairastava on työelämässä. Kyselyyn vastanneista selkeästi yli puolet oli ollut työssä viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksessa laskettiin mukaan kaikki kokopäivä- ja osa-aikatyötä tekevät henkilöt.

Työntekoon ja työsuhteen säilymiseen kerrottiin vaikuttavan muun muassa MS-taudin rauhallisuus, mistä voi Vahan mukaan päätellä, miten tärkeää sairastuneita olisi lääkitä. Myös työtovereiden tai työnantajan tuen sekä oikein mitoitetun työn koettiin auttavan.

– Sairaudesta pitäisi pystyä kertomaan työpaikalla.

Lue koko artikkeli MS-ASEMAN Hoitajasi-linjan omahoidon tukemisen työkyky-osiosta!

MS-taudista ja työkyvystä sekä työssä jaksamisesta voit lukea lisää myös Neuroliiton verkkosivuilta.

bottom of page